+3145 8709900

De praktijk

Als logopedist houden wij ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, cb-artsen, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben wij direct contact met basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Tijdens vakantieperiodes vervangen wij elkaar. Binnen Parkstad (pre)Logopedie en Dyslexie werken wij met vijf logopedisten. Indien een van de collega’s langdurig ziek wordt of langdurig afwezig is zullen de taken worden overgenomen door de andere collega’s. Indien dit voor de andere collega’s niet haalbaar is zal gezorgd worden voor een waarnemer die de taken zal overnemen. Wij streven ernaar om na een week vervanging te regelen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de continuïteit van de logopedische zorg gewaarborgd blijft.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina. Wij streven ernaar cliënten binnen twee weken te plaatsen. Wanneer er echter voor een specifieke tijd wordt gevraagd kan het zijn dat u langer moet wachten. Kinderen tot en met groep 2 worden zoveel mogelijk onder schooltijd geplaatst. Dit omdat er anders te lange wachttijden ontstaan en oudere kinderen en volwassen te lang moeten wachten. Wanneer u geplaatst moet worden bij een logopedist met een specialisatie of u heeft een specifieke voorkeur voor een van de logopedisten dan kan het zijn dat u langer moet wachten voor u geplaatst kunt worden.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacy statement vindt u onderaan in de blauwe balk.

Klachten

Als zorgverlener zijn wij aangesloten bij De Klachten- en geschillenregeling Paramedici (Wkkgz), dit is een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u niet tevreden zijn ga dan naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Waarom voor ons kiezen?

Bij Parkstad Logopedie en Dyslexie streven we ernaar om uw vertrouwde partner te zijn in de zorg voor spraak-, taal- en dyslexiestoornissen. Hier zijn vijf redenen om voor ons te kiezen:

janko-ferlic-IVrtlceLSzs-unsplash

Veelgestelde vragen over logopedie

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.
Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en in de nieuwe verzekering zit logopedie voor iedereen in het basispakket.

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraarin rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken.

De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: “Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. “Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan”, zegt Marije Greven van de NVLF.

Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: “Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar”.

De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.

ashton-bingham-SAHBl2UpXco-unsplash

Geïnteresseerd? Kom snel bij ons langs!

Maak een afspraak